Zrušení (ukončení) živnosti

Živnostenské oprávnění zaniká:

  • smrtí podnikatele, nepokračují-li v živnosti dědicové, správce dědictví nebo insolvenční správce; oprávnění však zanikne nejpozději uplynutím lhůty uvedené v § 13 odst. 4 (Po skončení řízení o dědictví mohou pokračovat v živnosti osoby, pokud nabyly majetkového práva vztahujícího se k provozování živnosti; tuto skutečnost musí do 1 měsíce od skončení dědického řízení oznámit živnostenskému úřad. Živnostenský úřad provede zápis těchto osob do živnostenského rejstříku a vydá pro ně výpis s tím, že živnostenské oprávnění má v tomto případě platnost omezenou na dobu 6 měsíců od skončení řízení o dědictví; tuto skutečnost uvede též ve výpisu),

  • zánikem právnické osoby, nejde-li o případy podle § 14 (Dojde-li při přeměně společnosti nebo družstva podle zvláštního právního předpisu k zániku společnosti nebo družstva, k převodu jmění společnosti na jednoho společníka, nebo k rozdělení společnosti odštěpením podle zvláštního právního předpisu, může právní nástupce, který dosud nemá příslušné živnostenské oprávnění, pokračovat v provozování živnosti na základě živnostenského oprávnění svého právního předchůdce za předpokladu, že do 15 dnů ode dne zániku svého právního předchůdce nebo nabytí právní moci rozhodnutí, kterým se povoluje zápis rozdělení společnosti odštěpením do obchodního rejstříku, písemně oznámí pokračování v živnosti živnostenskému úřadu a současně ohlásí ohlašovací živnost nebo podá žádost o koncesi podle tohoto zákona. Právo pokračovat v provozování živnosti podle věty první zaniká dnem vzniku vlastního živnostenského oprávnění právnímu nástupci nebo právní mocí rozhodnutí živnostenského úřadu),

  • uplynutím doby, pokud bylo živnostenské oprávnění omezeno na dobu určitou,
  • výmazem zahraniční osoby nebo jejího předmětu podnikání z obchodního rejstříku,
  • stanoví-li tak zvláštní právní předpis,
  • rozhodnutím živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění.

Živnostenské oprávnění může zrušit i živnostenský úřad. Více v živnostenském zákonu.

Změnový list

Aby mohl podnikatel ohlásit změny vůči všem úřadům, kterých se JRF týká, byl pro tento účel vypracován dvoustránkový změnový list, kterým lze ohlásit změny všech údajů nejen vůči ŽÚ, ale i vůči příslušným úřadům - například ukončení živnosti. Oznámení o změně registračních údajů pro finanční úřad lze podat na tiskopise Ministerstva financí.

Změnový list neslouží jako registrace živnosti a není tedy určen jako začátek podníkání, ale pouze pro změny již registrované činnosti.

Změnový list najdete zde:

zmenovy-list_žvnosti.eu.pdf (104840)