Založení živnosti představuje první krok k řádnému a zákonnému podnikání. Založení živnosti je zpravidla také prvním přímým setkáním s úřední mocí, která na základě žádosti o vydání živnostenského oprávnění uděluje živnostenský list.

K tomuto úkonu je však potřeba minimálně několik zákonných náležitostí (vizte níže). Ta se za několik posledních let poměrně zjednodušila a budoucím podnikatelům se tak snížila administrativní náročnost se zakládáním živnosti. Přesto je byrokratické zatížení stále, ve srování s jinými státy, vysoké.

Založení živnosti se týká fyzických a právnických osob, které si stanový svůj předmět podnikání a následně vyberou nejrelevnatnější živnosti.

Založení (ohlášení) živnosti

Fyzická osoba 

v ohlášení (živnostenskému úřadu) uvede tyto náležitosti:

 • jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, státní občanství, bydliště (název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo), rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, místo narození (obec, okres, stát) a rodné příjmení,
 • u odpovědného zástupce údaje uvedené v ustanovení písmene a) obdobně, provozuje-li živnost prostřednictvím jeho osoby,
 • zahraniční fyzická osoba jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, dále bydliště mimo území České republiky, místo pobytu v České republice (pokud byl povolen), označení a umístění organizační složky podniku v České republice (název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo) a údaje uvedené pod písmenem a) týkající se vedoucího organizační složky podniku36a) (s výjimkou rodného příjmení a údaje o místu narození). Je-li odpovědným zástupcem nebo vedoucím organizační složky podniku osoba s bydlištěm mimo území České republiky, uvede též místo jejího pobytu v České republice, pokud mu byl pobyt povolen,
 • místo podnikání (název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo),
 • předmět podnikání s vymezením podle odstavce 4, případně další doplňující údaje vztahující se k rozsahu živnostenského oprávnění,
 • identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
 • provozovnu nebo provozovny, ve kterých bude provozování živnosti zahájeno bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění, s výjimkou mobilních provozoven a automatů,
 • datum zahájení provozování živnosti,
 • datum ukončení provozování živnosti, pokud zamýšlí provozovat živnost na dobu určitou; osoba, na kterou se vztahuje povinnost mít povolený pobyt podle § 5 odst. 5, může ohlásit provozování živnosti nejdéle na dobu povoleného pobytu,
 • datum vzniku živnostenského oprávnění, je-li pozdější než den ohlášení.
Doporučujeme projít si Jednotný registrační formulář, pomocí kterého budete provádět registraci. 
 
Tip Chceteli ušetřit za poplatky (minimálně 1000 Kč) a nechat si živnost založit od právníků neziskové organizce Založ firmu, která pomáhá začínajícím podnikatelům, můžete nabídku využít pod tímto odkazem (stačí se na stránkách registrovat, přihlásit se a registrovat živnost). Organizace poradí i s případným výběrem vhodných živnotenských oprávnění.

Právnická osoba 

v ohlášení (živnostenskému úřadu) uvede tyto náležitosti:

 • obchodní firmu nebo název, sídlo (název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo) a jméno, příjmení, státní občanství, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, bydliště nebo adresu pobytu na území České republiky, pokud byl povolen, osoby nebo osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členy,
 • u odpovědného zástupce údaje uvedené v ustanovení odstavce 2 písm. a) obdobně, provozuje-li živnost prostřednictvím jeho osoby,
 • označení a umístění organizační složky podniku v České republice a údaje uvedené v odstavci 2 písm. a) týkající se vedoucího organizační složky podniku36a) (s výjimkou rodného příjmení a údaje o místu narození), jde-li o zahraniční právnickou osobu. Je-li odpovědným zástupcem nebo vedoucím organizační složky podniku osoba s bydlištěm mimo území České republiky, uvede též místo jejího pobytu v České republice, pokud mu byl pobyt povolen,
 • identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
 • předmět podnikání s vymezením podle odstavce 4, případně další doplňující údaje vztahující se k rozsahu živnostenského oprávnění,
 • provozovnu nebo provozovny, ve kterých bude provozování živnosti zahájeno bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění, s výjimkou mobilních provozoven a automatů,
 • datum zahájení provozování živnosti,
 • datum ukončení provozování živnosti, pokud zamýšlí provozovat živnost na dobu určitou,
 • datum vzniku živnostenského oprávnění, je-li pozdější než den ohlášení.

 

Další náležitosti upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Hlava I. a II. část IV., Vznik, změna a zánik živnostenského oprávnění, živnostenský rejstřík.