Jak začít podnikat

V následujícím textu si projděte základní premisy podnikání, začátku podnikání a již provzování podnikatelské činnosti. Všechny tyto fáze vás neminou a není špatné si je předem projít, zamyslet se nad nimi a udělat si názor a představu.
 
Průvodce

Jak začít podnikat

Než se do podnikání pustíte

Je podnikání pro vás?

Zahájení vlastního podnikání může být vzrušující a obohacující zkušenost. Může nabídnout řadu výhod, jako je být svým vlastním šéfem, nastavit si vlastní pracovní dobu a dělat něco, co vás baví. Ale stát se úspěšným podnikatelem vyžaduje důkladné plánování, kreativitu a často velmi tvrdou práci.

Zvažte, zda máte následující vlastnosti a dovednosti, jenž mají úspěšní podnikatelé:

 • Vědět, v čem chcete podnikat: To že chcete podnikat nestačí. Důležité je uvědomit si a definovat v čem chcete podnikat - v jaké oblasti, s jakými produkty či službami, atp.
 • Ochota riskovat: Být svým vlastním pánem také znamená, že vyjste ten, kdo dělá rozhodnutí. Podnikání zahrnuje nejistotu. Umíte přijímat nejistotu v běžném životě? Pokud toto neumíte, pak pro vás podnikání nemusí být nejlepší volbou.
 • Nezávislost a samostatnost: Podnikatelé musí udělat spoustu rozhodnutí na vlastní pěst. Pokud můžete věřit svým instinktům, a nemáte strach z občasného neúspěchu, tak je to v pořádku a jste na dobré cestě.
 • Přesvědčivost: Můžete mít nejlepší nápad na světě, ale pokud nemůžete přesvědčit zákazníky, partnery či zaměstnance, můžete být podnikání dosti náročné. Pokud rádi řečníte a máte dar přesvědčovat, tak je částečně vyhráno. 
 • Nebát se a umět vyjednávat: Jako malý a střední podnikatel (minimálně v začátcích), budete muset umět vyjednat vše - od smluvních podmínek k úvěru, leasingu na auto až k výběru vhodných produktů (např. nezbyteného zařízení pro pdnikání) či výběru zaměstnanců. Pilování vyjednávacích schopností vám pomůže ušetřit peníze a podnikání poběží více hladce.
 • Kreativita: Umíte přjít s novými nápady? Dokážete přistupovat k problémům a výzvám různě? Podnikatelé musí být schopni kreativně myslet. Ke kreativitě určitě patří jistá dávka empatie (vcítění) a to především směrem k produktu a zákazníkovi.
 • Mít dobré vztahy: Pro udržitelné podnikání je potřeba počítat s tím, že již prakticky od začátku musíte budovat dobré vztahy se zákazníky a partnery. Jedině na solidním přístupu, můžete vybudovat udržitelný byznys, který vám bude dělat radost.
 • Podpora okolí: Než začnete podnikat, je důležité mít podporu blízkých. Budete nuceni dělat mnoho důležitých rozhodnutí, a to zejména v prvních měsících od startu svého podnikání. Pokud nemáte podpůrnou "síť" lidí, kteří vám pomohou (rodina, přátelé, kolegové, atp.), když budete potřebovat, určitě to budete mít o trochu těžší. Dobré je účastnit se také různých online fór pro podnikatele - obecných nebo vašemu oboru blízkých. Díky internetu, tak můžete najít spostu zajímavých lidí.

22 otázek, než začnete podnikat

Nyní se zeptejte sami sebe na těchto 22 otázek a ujistětě se o vašem rohodnoutí podnikat.

 1. Proč chci začít podnikat?
 2. Jaký typ podnikání chci?
 3. Kdo je můj ideální zákazník?
 4. Jaké produkty nebo služby budu nabízet?
 5. Jsem připraven(a) do začátku objetovat/investovat svůj čas a peníze?
 6. Co odlišuje můj podnikatelský nápad a výrobky nebo služby od ostatních na trhu?
 7. Z jakého místa nebo kde budu podnikat?
 8. Kolik zaměstnanců budu potřebovat?
 9. Jaké potřebuji dodavatele?
 10. Kolik peněz potřebuji do začátku?
 11. Potřebuji úvěr?
 12. Kdy budu moci nabídnout své služby nebo produkty?
 13. Kdy začnu být v zisku?
 14. Kdo je moje konkurence?
 15. Jak budu stanovovat ceny?
 16. Jakou zvolím nejvhodnější právní formu podnikání (OSVČ, s.r.o., atdp.)?
 17. Jaké daně musím platit?
 18. Potřebuji pojištění své činnosti?
 19. Jak budu řídit své podnikání?
 20. Jak budu propagovat svou firmu?
 21. Mám byznys plán?
 22. Kde všude se musím registrovat (např. hygiena, hasiči, atp.)

Manuál živnostenského podnikání

Živnostenské oprávnění

Živnostenský list, který se již dnes nevydává.Vydání živnostenského oprávnění  je nezbytné k tomu, abychom mohli začít legálně podnikat a provozovat živnost. Živnostenský list jako takový, který můžeme znát z dřívějšího období, se již nevydává. Místo něj od živnostenského úřadu dostanete Výpis z živnostenského rejstříku. Jedná se prakticky o vytištěný papír formátu A4, na kterém je hlavička úřadu, který jej vydal, podpis vedoucího úřadu, razítko, číslo jednací a základní osobní a živnostenké údaje.

Co výpis z živnostenského rejstříku obsahuje?

Základní údaje:

 • jméno a příjmení podnikatele
 • rodné číslo
 • bydliště a místo podnikání
 • přídělené identifikační číslo (dnes to již není rodné číslo jako dříve (z bezpečnostních důvodů))
Živnostenské údaje:
 • typ živnostenského oprávnění (např. Živnostenské oprávnění č. 1)
 • předmět podnikání a obory činnosti 
 • vnik oprávnění a dobu jeho platnosti
 

Kdy živnostenské oprávnění nepotřebujeme?

Existují zákonem stanovné případy, kdy živnostenské oprávnění nepotřebujeme (§ 3 živnostenského zákona a § 7 odst. 1, 2). Konkrétně se jedná např. o tyto samostatné činnosti:
 • daňoví poradce, advokát, tlumočník, přírodní léčitel, psychoterapeut, makléři, soudní exekutoři, ...
 • umělci, muzikanti, herci, spisovatelé, ...
 • zemědělci, lesníci a vodohospodáři (zde je ale nutnost registrace na příslušném obecním úřadu)
 • příjemci autorských honoráčů (novináři, přispěvovatelé do médií, příjemci z užití duševního vlastnictví, ...)

Poplatky

Základními poplatky jsou přijetí vstupní a následné žádosti o živnostenské oprávnění.

 • 1 000,- Kč za přijetí žádosti při vstupu do živnostenského podnikání (bez ohledu na ohlášený počet živností),
 • 500,- Kč za přijetí další žádosti bez ohledu na to, zda žadatel v rámci jedné žádosti žádá o jednu živnost či o více živností. Poplatek se vybírá jen jednou i v případě, že, je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi. Poplatek je možno uhradit v hotovosti v místě sídla obecního živnostenského úřadu nebo poštovní poukázkou nebo bankovním převodem.
 • 50,- Kč za přijetí podání kontaktním místem, je-li žádost podána prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (výše poplatku za přijetí žádosti, případně poplatku za přijetí další žádosti zůstává zachována).
Tip Chceteli ušetřit čas a poplatky, nechte si založit živnost nebo s.r.o. i s odborným poradenstvím (bez nutnosti běhat po úřadech) od právníků neziskové organizce ZaložFirmu. Ta pomáhá začínajícím podnikatelům a nabídku najdete pod tímto odkazem (stačí na stránkách vybrat Založit novou živnost a registrovat se jako Nový uživatel). Organizace svůj servis nabízí zcela bezplatně.
 
Přehled úkonů za poplatek  Kč
Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání 1000
Další ohlášení živnosti 500
Přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání 1000
Přijetí další žádosti o koncesi 500
Přijetí další žádosti o koncesi 500
Změna rozhodnutí o udělení koncese 500
Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost 500
Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny 100
Vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na žádost za každou i započatou stránku 20
přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle § 72 živnostenského zákona 50

 

Předmětem poplatku není 
1. Vydání prvního výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku. 
2. Změna podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním úřadem z vlastního podnětu. 
3. Schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení koncese. 
4. Změna oboru činnosti v rámci živnosti volné. 
Poznámky:
1. Pokud bylo ohlášeno více živností současně nebo podáno současně více žádostí o koncesi, poplatek podle písmen a) až d) se vybírá jen jednou. Poplatek se vybere jen jednou rovněž, pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi. 
2. Poplatek je splatný při oznámení změny. Nebude-li poplatek zaplacen, správní úřad úkon neprovede. 
3. Je-li současně učiněno více úkonů podléhajících poplatku podle této položky, vybere správní úřad jen jeden poplatek ve výši odpovídající nejvyšší sazbě. 
4. Bylo-li ohlášení nebo žádost o provedení správního úkonu zpoplatněné v této položce podáno prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy, vybírá správní poplatek kontaktní místo veřejné správy. Správní poplatek stanovený v písmenech a) až h) je příjmem obce, jejímuž obecnímu živnostenskému úřadu bylo podání doručeno.

Výběr živnosti = v čem podnikat

Ještě než budete na úřadě podávat žádost o živnostenské oprávnění (standardně pomocí Jednotného registračního formuláře), předem si promyslete co chcete přesně dělat a tedy jakou činnost vykonávat. Často se jedná o souběh několika živností.
 
Živnosti jsou rozděleny do 2 základních skupin - koncesované ohlašovací. Skupina živností ohlašovacích je obsáhlejší a dělí se tak na 3 druhy (řemeslné, vázané a volné). Živnosti volné, jsou u podnikatelů nejrozšířenějším druhem živností a není k jejich provozování nutná odborná způsobilost, tak jako u ostatních, které podléhají regulaci státu.
 
Tip Chceteli ušetřit za poplatky a nechat si založit živnost i s odborným poradenstvím (bez nutnosti běhat po úřadech) od právníků neziskové organizce ZaložFirmu, která pomáhá začínajícím podnikatelům, můžete nabídku využít pod tímto odkazem (stačí na stránkách vybrat Založit novou živnost a registrovat se jako Nový uživatel). Organizace svůj servis nabízí zcela bezplatně.
 

Živnosti koncesované 

Koncesované živnosti smějí být provozovány na základě koncese. Je tedy nutné povolení k provozování vyjmenovaných činností (například provozování taxislužby, prodej zbraní a střeliva, pyrotechnika a podobně). Stát tímto reguluje počet těchto (koncesovaných) živností. Všechny koncesované živnosti zde.

 

Živnosti ohlašovací 

Všechny živnosti, které spadají do skupiny takzvaně ohlašovacích jsou k provozování podmíněny odbornou způsobilostí (vyjma živností volných) a nepodléhají udělení povolení, resp. regulaci ze strany státu, jako koncesované, které se týkají například prodeje zbraní a střeliva či provozování taxislužby. Ohlašovací živnosti dělíme na na 3 druhy:

 

Povinné odvody na pojištění

Jestliže byla žádost o živnostenské oprávnění provedena přes Jednotný registrační formulář, došlo již k automatické registraci také na České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) a vaší zdravotní pojištovně (např. VZP, OZP, ZPMV, ...).

 
Alespoň pro první rok činnosti pro vás bude platit povinnost úhrady minimálníh záloh na zdravotním a sociálním pojištění. Po každoročním podání tzv. Přehledu pro zdravotní pojišťovnu a ČSSZ, které se podává do 8 dní od podání daňového přiznání finačnímu úřadu, může být výše záloh upravena. Úprava se provádí dle výše příjmů, které byly v uplynulém roce dosaženy a zpětně vám také může být dopočítáno.
 
Zdravotní pojištění pro OSVČ 2021
Minimální záloha pro hlavní činnost 2393 Kč /měsíc
Minimální záloha pro vedlejší činnost od 0 Kč / měsíc

Poznámka: u zdravontího pojištění se při vedlejší činnosti nemusí platit zálohy minimálně v 1. roce.

 
Sociální pojištění pro OSVČ 2021
Minimální záloha pro hlavní činnost 2588 Kč / měsíc
Minimální záloha pro vedlejší činnost 1036 Kč / měsíc

 

Povinné zálohy se odvíjí od toho jestli provádíte činnost hlavní nebo vedlejší. To znamená jestli se podnikání jako OSVČ věnujete na tzv. plný úvazek (hlavní činnost) nebo jste OSVČ, která svou činnost vykonává např. při zaměstnání, studiu, mateřské dovolené = jednoduše je za tuto osobu již někde placeno pojištění a dochází tak k souběhu plateb (vedlejší činnost).

Daňová evidence nebo výdaje paušálem

Pro potřeby finančního úřadu můžeme zdaňovat několika způsoby a je na nás, který si vybereme jako výhodnější:

Daňová evidence

 • při vedení daňové evidence uplatňujete výdaje podle skutečnosti (oproti paušálním výdajům)
 • nutnost shromažďovat nákladové doklady související s čínností OSVČ nutnou k podnikání
 • výhodou je dosáhnutí na daňové slevy (sleva na manželku, na dítě, atp.)
 

Paušální výdaje

 • velká výhoda pro mnohé živnostníky, kteří mají malé náklady na svou činnost
 • u paušálních výdajů není nutné vést a schovávat doklady, ale stačí pouze evidence vlastních vystavených faktur
 • výdaje uplatňujete paušálním procentem ke svým příjmům za uplynulý rok - a to:
  • 80 %, nejvýše 1 600 000 Kč za rok, z příjmů z řemeslných živností, zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a také z ostatních příjmů ze zemědělské výroby podle §10
  • 60 %, nejvýše 1 200 000 Kč za rok, z příjmů z živností volných, vázaných i koncesovaných
  • 40 %, nejvýše 800 000 Kč za rok u příjmů, jenž spadají do autorských práva, duševního vlastnictví, atp.
  • 30 %, nejvýše 600 000 Kč za rok pro příjmy z pronájmu.
 • minimální (spíše žádná) administrativa
 • vhodné pro konzultanty, poradce, ... 
 • nevýhoda nemožnosti uplatnit drtivou většinu daňových slev
Pro přehled vystavených nebo také přijatých faktur, doporučujeme využívat některou z online evidencí. Dnes již skutečně není vhodné používat tužku a papír nebo také tabulky typu Excel apod.

Jednotný registrační formulář

Jednotný registrační formulář (JRF) je stěžejní dokument k podání žádosti o živnostenské oprávnění a často pouze jediný. Podáváme jej na přílušném živnostenském úřadě (není nutné v místě příslušném trvalému pobytu = můžete na kterémkoli v ČR). Více o JRF zde.

Před zahájením podnikání

Před zahájením podnikání živnosti

Mějte nápad

Ujasněte si, v čem chcete podnikat a definujte si to. Budete vyrábět pletené nákupní tašky, opravovat automobily nebo dělat činnosti poradce? Bude to něco úplně nového nebo chcete vylepšit něco stávajícího?
 

Nezapomeňte na konkurenci

Určitě proveďte v začátcích analýzu konkurence, ať víte, kdo jí je, co a jak nabízí. Můžete se také poučit z jejich chyb a využít je k svému prospěchu.
 

Stanovte si cíle

Chcete mít lokální byznys nebo sníte o velké mezinárodní korporaci? Představujete si příjmy 100.000 Kč nebo 10.000 Kč (mínus náklady). Bude vaše společnost vytvořena k prodeji někomu většímu, kdo ji koupí (běžně jako tzv. start-up), nebo ji chcete provozovat i v budoucnu.
 

Zvolte si název a motto

Důležitým, leč opomíjeným je vhodný název společnosti a její motto, dle kterého se řídí a jasně lidem říká, co od ni mohou očekávat. Dobré (nikoli nutné!) je, zvolit si takový název, který co nejlépe přibližuje vaše podnikání - Bio cukrárna, Autoservis Novák, Novotný - provádění staveb, atp. Samozřejmě je možné zvolit i název, který je smyšlený a nic o oboru podnikání neříká, ale je možné dle vizuálního loga pochopit o co jde. 
 

Vyberte dobrý tým

Pokud je potřeba podnikat ve více lidech, dobře si promyslete s kým do toho půjdete. Dobrý přítel v osobním životě, neznamená dobrý partner v byznyse. Někdy se stane, že by se vám dobrý byznys bez toho druhého nemusel povést. Typicky dvojce, které se skvěle doplňují: Stev Jobs a Stev Wozniak, Bill Gates a Paul Allen a další. Dobré je tedy realisticky a kriticky zhodnoti plusy a mínusy budoucích partnerů.
 

Místo k podnikání

Nezapomeňte promyslet místo, z kterého budete podnikat nebo poskytovat své služby a produkty zákazníkům. Pokud budete prodávat něco nehmotného, co klient nemusí tzv. "osahat", můžete pracovat například z domova. Zvažte tedy potřebu pronájmu obchodních prostor či kanceláře.
 

Připravte si byznys plán

Všechny předešlé oblasti a jejich řešení by měl obsahovat byznys plán (neboli také podnikatelský plán či obchoní plán). Je to váš stěžejní dokument k podnikání, který shrnuje základní smysl vašeho podnikání. Byznys plán by se dal přirovat k projektové dokumentaci, když stavíte dům (máte tam kolik vás co bude stát, kolik a čeho potřebujete, jak to má vypadat, atd.). Existuje spostu variant plánů, vyberte si tu, která vám nejvíce vyhovuje. Standardně byznys plán obsahuje:
Koncept podnikání, financování, plán a stádia rozvoje, právní forma, všechny osoby a jejich funkce a povinnosti, popis a defince produktu či služby, marketingovou strategii, konkurenční analýzu. výhled do budoucna (3 scénáře: pesimistický, realistický, optimistický).

 

Start podnikáníStart zahájení podnikání živnosti

Výběr právní formy

Začínajícími podnikateli běžně vybírané druhy výdělečné činnosti spadají pod živnostenský zákon. Nicméně, nejedná se o jediný možný způsob výdělečné činnosti. Existují obory, které pod živnostenký zákon nespadají. Mezi takové patří třeba umělecké činnosti, jenž se provozují podle autorského zákona či zemědělské činnosti, prováděné dle zákona o zemědělství a další. Je tedy nutné předem vědět, v čem hodláte podnikat a jaká bude vaše činnosti spojená s podníkáním.
 
Pro některé činnosti nepotřebujete z hlediska jejich povahy téměř žádné povolení (jedná se o tzv. živnosti volné). Pro jiné naopak potřebujete zvláštní povolení od České národní banky, od Ministerstva zdravotnictví apod. (živnosti vázané, koncesované či řemeslné).
 
Právní formy jsou dvě. Podnikat můžete jako fyzická osoba (OSVČ - osoba samostantě výdělečně činná) nebo právnická osoba (obchodní společnosti - s.r.o., a.s., k.s., v.o.s.).
 

Získání oprávnění podnikat

Oprávní získáte na příslušném živnostenském odboru nebo na Centrálním registračním místě (CRM). V drtivé většině případů nemusíte již ohlašovat zahájení podnikání finančímu úřad, České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) a zdravotní pojišťovně. K založení živnosti budete potřebovat vyplnit Jednotný registrační formulář (JRF), kde uvedete své jméno a příjmení, bydliště, místo podnikání, obory podnikání, počátek zahájení podnikání atp. V tomto formuláři si můžete zvolit, jestli chcete automaticky ohlásit zahájení podnikání i výše zmíněným úřadům, nebo si je obejdete. Datovou schránku není nutno u OSVČ zřizovat. 
Za všechny volné živnosti se platí správní poplatek 1000 Kč (můžete jich ohlásit 80 nebo 1 a pořád platíte 1000 Kč).
Tip: Nechte si zdarma založit živnost - více zde.
Hodláte svou živnost provozovat v samostatné provozovně? Pokud ano, je třeba vědět, jaké aktuální požadavky musí provozovna splňovat z hlediska hygieny, stavebních úprav, požárního zabezpečení a podobně. V provozovně budete téměř určitě řešit povinnosti podnikatele při placení rozhlasových a televizních poplatků.
 

Hlavní a vedlejší činnost

Pro otázku platby pojistného je potřeba předem vědět, jestli moje činnost bude hlavní nebo vedlejší. Pokud budete podnikat na plný úvazek a již nebudete chodit do zaměstnání, nebudete na mateřské atp. jedná se o tzv. hlavní činnost a platíte tak pojištění alespoň v minimální výši, stanovené každý rok (obvykle se zvyšuje o pár desetikorun). Pokud jste zaměstnanec (a tím pádem již do systému odvádíte pojistné -zdravotní a sociální), rodič na mateřské a podobně, jedná se o činnost vedlejší a budete platit výrazně snížené pojistné z podnikatelské činnosti. 
 

Po získání oprávní a zahájení podnikáníAktivní podnikání - po získání oprávní podnikat provozovat živnost

Komunikace s úřady

Přijetím statutu podnikatele na sebe přebíráte odpovědnosti, které běžný občan - zaměstnanec, vnímá jen minimálně. Například zdravotní a sociální pojištění odvádí za zaměstnance ze zákona jejich zaměstnavatel. Podnikatel tyto odpovědnosti přenáší na sebe. Zahájením podnikání tak pro podnikatele začíná jeho pravidelná komunikace se zdravotní pojišťovnou a Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) a příslušným finančím úřadem. Neméně jednou za rok podnikatele čeká komunikace s daňovou správou (jemu územně příslušným finančím úřadem dle místa podnikání) v podobě podávání přiznání k různým typům daní, které je povinen odvádět (typicky dań z příjmu - tzv. daňové přiznání). S podáním daňového přiznání souvisí i povinnost informovat o příjmech z minulého roku pojišťovny formou takzvaných přehledů (1* přehled pro ČSSZ a 1* přehled pro vaši zdravnotní pojišťovnu).

Další povinnosti pro vás budou zřejmě vyplývat z konkrétního oborového zaměření.

 

Zřízení bankovního účtu

Jednou z nezbytností, které dnešní podnikatel potřebuje je bankovní účet. Dnes již rozhodně není potřeba zbytečně utrácet za podnikatelský účet 200 a více korun měsícně. Náš server vám doporučuje např. bezplatný podnikatelský bankovní účet.

 

Hledání zaměstnanců a spolupracovníků

Shánět zaměstnance a kolegy můžete i bezplatně na pracovních portálech (jobs.cz či prace.cz) nebo inzertních serverech.

 

Získávání zakázek

Zakázky můžete pro začátek přijímat např. od poptávkovách firem - aaapoptavka.cz, epoptavka.cz, nejremeslnici.cz atd. Doporučujeme se zaregistrovat do katalogů firmy.cz či najisto.cz a dále pak na obecních stránkách v místě vašeho podnikání, pokud to obec umožňuje.