Výroba a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci

Obsahem živnosti je výroba a rozvod (doprava, akumulace, přeměna parametrů a dodávka tepelné energie rozvodným tepelným zařízením) tepelné energie, na které se neuděluje licence podle jiného právního předpisu. Instalovaným výkonem jednoho zdroje u této živnosti se rozumí celkový výkon kotelny, ve které může být instalován jeden zdroj s výkonem nad 50 kW, nebo více zdrojů o nižším výkonu, které ve svém součtu překročí hodnotu 50 kW.

Co není obsahem živnosti?

Obsahem není dodávka tepelné energie, kterou zajišťují vlastníci domů (pronajímatelé) pro své vlastní nájemníky.

Požadovaná odborná způsobilost

  • vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na technické vědy a 3 roky praxe v oboru, nebo
  • vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání s technickým zaměřením a 6 roků praxe v oboru, nebo
  • střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání s technickým zaměřením a 6 roků praxe v oboru;

 

u zdrojů tepelné energie do instalovaného výkonu 1 MW včetně a samostatného rozvodného zařízení tepelné energie s instalovaným výkonem do 1 MW včetně postačuje:

  • střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání s technickým zaměřením a 3 roky praxe v oboru, nebo
  •  osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro provozování malých energetických zdrojů vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována
 

Podmínky, jejichž splnění se vyžaduje

  • fyzická nebo právnická osoba, která žádá o udělení koncese a není držitelem licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie*), musí prokázat, že má technické předpoklady k zajištění výkonu koncesované činnosti**), a že touto činností nedojde k ohrožení života a činnosti osob, majetku či zájmu na ochranu životního prostředí.
  • Fyzická nebo právnická osoba, která žádá o udělení koncese, musí mít uzavřeno pojištění odpovědnosti.
 

Orgán státní veřejné správy, jenž se vyjadřuje k žádosti o koncesi

  • Státní energetická inspekce

*) zákon č. 458/2000 Sb., 1 o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů 
**) § 9 vyhlášky č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích