Vedení spisovny

Živnost obsahuje činnosti k zajištění odborné správy dokumentů původce, popřípadě jeho právních předchůdců, v rozsahu úkonů souvisejících s uchováním těchto dokumentů, výkonem nahlédací agendy a umožnění provedení výběru archiválií, a to ve stejném rozsahu souvisejících povinností, které jsou zákonem o archivnictví a spisové službě stanoveny tomuto původci.

Požadovaná odborná způsobilost

  • vysokoškolské vzdělání a 1 rok praxe v administrativě, nebo
  • vyšší odborné vzdělání a 2 roky praxe v administrativě, nebo
  • střední vzdělání s maturitní zkouškou a 3 roky praxe v administrativě, nebo
  • osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 4 roky praxe v administrativě
 

Podmínky, jejichž splnění se vyžaduje

  • schválení provozovny a bezúhonnost všech zaměstnanců (§ 6 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. 155/2010 Sb.)
 

Orgán státní veřejné správy, jenž se vyjadřuje k žádosti o koncesi

  • Státní oblastní archiv příslušný podle místa provozovny
 
Související legislativa: § 68 odst. 4 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů