Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava, skladování, úprava, využívání a  odstraňování nebezpečných odpadů. Provozování zařízení k úpravě, využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu nebezpečných odpadů.  Přeshraniční přeprava nebezpečných odpadů.

V rámci živnosti lze provozovat činnosti spojené se shromažďováním, soustřeďováním, sběrem, výkupem, tříděním, přepravou, skladováním, úpravou, využíváním a  odstraňováním  ostatního odpadu. Dále lze provozovat přepravu fekálií fekálními vozy.

Požadovaná odborná způsobilost

  • vysokoškolské vzdělání a 1 rok praxe v oboru, nebo
  • vyšší odborné vzdělání v technickém nebo přírodovědném oboru vzdělání a 3 roky praxe v oboru, nebo
  • střední vzdělání s maturitní zkouškou v technickém nebo přírodovědném oboru vzdělání a 3 roky praxe v oboru, nebo
  • osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 4 roky praxe v oboru
 
§ 4 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů