Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

Živnost opravňuje k zajišťování odborné úrovně hospodaření v lesích, sledování stavu lesa, poskytování poradenské činnosti pro vlastníky lesa, zejména v oblasti ochrany, těžby, obnovy a výchovy lesních porostů, a doporučování způsobů a termínů provádění potřebných opatření při hospodaření v lese. 

Udělování souhlasů a vydávání stanovisek a vyjádření k činnostem, u nichž to vyžadují právní předpisy o hospodaření v lesích. 

Vyjadřování se k žádostem vlastníků lesa o dotace a součinnost při vyhotovování projektů zalesnění. 

Vyhotovování návrhů lesních hospodářských plánů a jejich změn a přepracovávání návrhů lesních hospodářských plánů na základě stanovisek orgánů veřejné správy. 

Vyhotovování návrhů hospodářských osnov a jejich změn. Další související činnosti.